Zapraszam do kontaktu tel.: 508 480 530
Radca prawny Ewelina Wojciechowska | 13-230 Lidzbark | ul. Nowy Rynek 17
Zapraszam do kontaktu tel.: 508 480 530
Slide background
Slide background
Slide background

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę z tytułu umów (m in. pożyczki, najmu, dzierżawy itp.), oraz z tytułu deliktów (np. uszkodzenia cudzej rzeczy, spowodowania wypadku) -począwszy od wezwania do zapłaty, przez etap sądowy, aż do egzekucji komorniczej;
 • sprawy spadkowe ( stwierdzenie nabycia spadku, oraz dział spadku, sprawy o zachowek, unieważnienie testamentu, umowy dotyczące spadku po osobie żyjącej);
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebność, ochronę prawa własności i posiadania, eksmisje, immisje i inne);
 • sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych;
 • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych, interpretacja zapisów umownych;
 • windykacja należności;
 • inne sprawy cywilne.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • doradztwo w zakresie sporządzania umów o pracę, dokumentacji pracowniczej (regulaminy pracownicze, akty wewnętrzne obowiązujące w zakładzie pracy);
 • reprezentacja pracownika/pracodawcy w sporach ze stosunku prawa pracy przed Sądami powszechnymi;
 • reprezentacja klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Państwową Inspekcją Pracy;
 • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • wszelkie inne sprawy związane ze stosunkiem pracy (m.in. ustalenie istnienia stosunku pracy, roszczenia odszkodowawcze z tytułu stosunku pracy i inne).

Prawo rodzinne:

 • rozwód i separacja,
 • sprawy alimentacyjne (ustalenie, obniżenie, podwyższenie, dochodzenie, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, zabe -zpieczenie alimentów na czas postępowania );
 • sprawy majątkowe między małżonkami/konkubentami (podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, roszczenie o dostarczanie środków utrzymania, alimenty i inne);
 • stosunki majątkowe i osobiste pomiędzy rodzicami, a dziećmi (władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, miejsce pobytu dziecka, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, alimenty).

 

Prawo gospodarcze

 • doradztwo prawne przy zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych, oraz pomoc przedsiębiorcom indywidualnym;
 • sporządzanie dokumentów związanych z bieżącą działalnością Spółki, tj. sporządzanie  projektów umów spółek, statutów, regulaminów;
 • przygotowanie dokumentacji i zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego (sprawozdania rocznego itp.),
 • obsługa prawna posiedzeń organów Spółek, Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych.

Roszczenia odszkodowawcze:

 • zgłaszanie szkód osobowych i majątkowych do Ubezpieczycieli, prowadzenie sprawy na etapie likwidacji szkody;
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych z tytułu OC na etapie sądowym, tj.:
  • w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody na mieniu,
  • w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu szkody na osobie;
  • w sprawach o odszkodowanie z tytułu najmu pojazdu zastępczego;
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych z tytułu błędu w sztuce medycznej.

Prawo konsumenckie:

 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji, składanie reklamacji itp.;
 • skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • sprawy związane z niedozwolonymi klauzulami umownymi;
 • zgłoszenie upadłości konsumenckiej i reprezentacja przed Sądem gospodarczym.

Prawo administracyjne:

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych organów administracji publicznej;
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

Prawo karne:

 • reprezentacja pokrzywdzonego przestępstwem na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego w roli oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego.

W przypadku nurtującego Państwa problemu prawego, Kancelaria zaprasza do kontaktu telefonicznego, wiadomości e-mail, bądź wizytę w siedzibie Kancelarii. Kancelaria dołoży najwyższej staranności, aby znaleźć optymalne rozwiązanie Państwa problemu.

 

Honorarium: Wysokość wynagrodzenia za usługi radcy prawnego Eweliny Wojciechowskiej ustalana jest indywidualnie. Każdorazowo z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy, zakresu czynności, nakładu pracy, wartości dochodzonego roszczenia, innych szczególnych okoliczności sprawy oraz możliwości finansowych Klienta.